2013-06-24

Nizhny Novgorod, Russia

The govermnent bank in Nizhny Novgorod, built in 1913.
 


From Olga-Olgaalexca

Brak komentarzy: